Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Arbeidsmarktverkenningen

De onderstaande arbeidsmarktverkenningen brengen ontwikkelingen in kaart over de arbeidsmarktmarkt Zorg & Welzijn.

 1. Factsheet Tekorten arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland
  De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt en werkgevers geven aan dat zij moeite hebben vacatures te vervullen. Voor de komende jaren dreigt er een tekort én een mismatch te ontstaan. Zowelwerk vat de stand van zaken samen in een nieuwe factsheet. (gepubliceerd: augustus 2017)
 2. Facts&Figures 2017
  De sector zorg en welzijn is volop in beweging. Er verandert veel. Ook in Flevoland. In deze publicatie de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. (gepubliceerd: april 2017)
 3. Regioportret Flevoland 2016
  Het regioportret brengt gegevens in kaart over de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in zorg en WJK  in Flevoland en bevat een analyse van de huidige en verwachte aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (gepubliceerd: december 2016)
 4. Facts&Figures Huisartsenzorg Flevoland
  In deze Facts&Figures wordt een beeld geschetst van de 1e lijn in Flevoland. Hoeveel medewerkers zijn er in Flevoland werkzaam binnen de branche? Welke ontwikkelingen spelen er? En welke verwachtingen zijn er voor de toekomst? (gepubliceerd: september 2016)
 5. Samenvatting Rapport Aanbod van Arbeid
  Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in dit rapport. Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Aan bod komen onder andere: flexibilisering, de combinatie van arbeid en (mantel)zorg, en formele en informele scholing van werkenden. RegioPlus heeft een samenvatting van het rapport gemaakt met een korte conclusie. (gepubliceerd: augustus 2016)
 6. Economie en arbeidsmarkt Flevoland 2015-2016
  In de jaarlijkse publicatie 'Economie en Arbeidsmarkt' geeft provincie Flevoland inzicht in de economie en arbeidsmarkt in de provincie. Ieder jaar wordt extra aandacht gegeven aan een themahoofdstuk. In 2016 is dit het hoofdstuk "Flevoland groeit!" (gepubliceerd: juni 2016).
 7. Onderzoek Arbeidsmarktsituatie van afgestudeerde MBO'ers in Flevoland
  Door bezuinigingen, veranderingen in zorg en welzijn en gewijzigde voorkeuren van burgers, lopen jonge afgestudeerden zorg en welzijn het risico geen (relevante) baan te vinden. Met het project Werkervaringsplaatsen wil Zowelwerk hun kansen op het vinden van werk vergroten. Door hen werkervaringsplaatsen binnen Zorg en Welzijn aan te bieden. Allereerst is een onderzoek gedaan naar de arbeidsmarksituatie van jongeren in Flevoland die de afgelopen drie jaar een mbo-diploma Z&W behaalden. Dit verslag bevat de resultaten van het onderzoek. (gepubliceerd: september 2015).
 8. Integrerend rapport arbeid in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
  In het rapport is de kwantitatieve en kwalitatieve informatie uit de deelprojecten van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn bijeengebracht. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Het tweede deel van het rapport gaat in op de arbeidsmarktontwikkelingen in de afzonderlijke branches (gepubliceerd: februari 2016).
 9. Rapport aantrekkelijkheid werken in de zorg in 2015
  Monitoronderzoek 'Aantrekkelijkheid van werken in de zorg' uitgevoerd door het NIVEL onder de leden van het Panel Verpleging & Verzorging. Thema's die aan bod komen zijn groei- en ontplooiingsmogelijkheden, werkdruk, informatievoorziening, betrokkenheid, waardering, autonomie, leiderschap en werktevredenheid (gepubliceerd: januari 2016).

 10. Toekomstverkenning VWS personeel 2015-2019
  Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) brengt ontwikkelingen in kaart op de arbeidsmarkt en het onderwijs voor de sector Zorg en WJK. Deze verkenning heeft als doel met scenario's en gevoeligheidsanalyse knelpunten op te sporen tussen vraag naar en aanbod van personeel in de zorg. In oktober 2015 is een Toekomst-verkenning uitgebracht die een doorkijk geeft naar 2019. Meer informatie: www.azwinfo.nl (gepubliceerd: oktober 2015).

 11. Rapport Stageproblematiek hbo-v-studenten in de VVT
  Onderzoek van CAOP naar de discrepanties in vraag en aanbod van stageplaatsen in de VVT sector (gepubliceerd: november 2015).

 12. Rapport vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019
  Het rapport 'Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019' is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, naar aanleiding van de vraag of er nu en straks voldoende wijkverpleegkundigen zijn. Uit het rapport blijkt dat er momenteel circa 8.800 werkzame wijkverpleegkundigen zijn. De verwachting is dat er in 2019 tussen de 10.000 en 13.500 hbo-V'ers nodig zijn die als wijkverpleegkundigen in de thuiszorg werken. Ondanks de instroom vanuit het onderwijs is de verwachting dat er de komende jaren dreigende tekorten aan wijkverpleegkundigen ontstaan (gepubliceerd: oktober 2015).

 13. Regioplus Infographic arbeidsmarkt Zorg & Welzijn
  De arbeidsmarkt in Zorg en WJK is sterk regionaal bepaald. In navolging op de Regioportretten die voor de 28 arbeidsmarktregio's zijn uitgebracht, heeft Regioplus een Infographic uitgebracht met daarin de belangrijke resultaten op hoofdlijnen (gepubliceerd: augustus 2015). 
 14. UWV sectorbeschrijving samenvatting Zorg
  De sectorbeschrijving zorg is opgesteld door het UWV en biedt een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid in de zorg in 2015 en 2016 naar verwachting met nog eens 27 duizend banen zal afnemen. Vooral de verpleging, verzorging en thuiszorg merken de gevolgen van de krimp. Vanaf 2017 komen er voorzichtig weer banen bij, met name in de thuiszorg (gepubliceerd: juni 2015).