Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Programmalijnen

Strategisch arbeidsmarktbeleid
Inzicht in de regionale arbeidsmarkt en de personele ontwikkelingen op organisatieniveau vormen de basis voor strategisch arbeidsmarktbeleid. Cijfers en prognoses zijn nodig om beleid te onderbouwen. Binnen deze programmalijn voert Zowelwerk arbeidsmarktonderzoek uit. De verkregen arbeidsmarktinformatie delen we. Samen met partijen in de regio gaan we op zoek naar toekomstbestendige oplossingen, die bijdragen aan het realiseren van balans tussen vraag en aanbod op die arbeidsmarkt.

Werven met beleid
Om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan goed personeel, is het van belang te investeren in het imago van de sector zorg en welzijn. Binnen deze programmalijn zet Zowelwerk zich in om een realistisch en aantrekkelijk beeld te schetsen van het werken in de sector. Dit doen wij door jongeren te interesseren voor het werk én inzicht te bieden in vraag en aanbod op de Flevolandse arbeidsmarkt. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst voldoende personeel in de regio beschikbaar hebben.

Kwalificeren voor zorg en welzijn
Om (toekomstige) zorg- en welzijnsmedewerkers efficiënt en doelgericht op te leiden is een goede aansluiting van het onderwijs op de eisen van de beroepspraktijk nodig. Ook een goede aansluiting van opleidingen onderling is een voorwaarde. In deze programmalijn werken we aan afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs en aansluiting tussen het vmbo, mbo en hbo, aan de toekomstbestendigheid van onderwijsinhoud en de voorbereiding op een levenlang leren. Deze activiteiten en meer worden uitgevoerd onder het Zorg- en welzijnspact Flevoland.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit. De veranderende arbeidsmarkt vraagt om flexibele, zelfstandige en competente medewerkers. Ook moeten medewerkers langer doorwerken. Werkgevers zetten actief in op het gezond, vitaal en gemotiveerd houden van medewerkers. Binnen deze programmalijn ondersteunt Zowelwerk zorg- en welzijnsorganisaties door workshops te organiseren en kennisdeling te faciliteren. Ook stimuleert Zowelwerk de doorstroom en uitwisseling van bekwaam personeel door middel van het mobiliteitsnetwerk.