Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Kwalificeren voor Zorg en Welzijn

Om (toekomstige) zorg- en welzijnsmedewerkers efficiënt en doelgericht op te leiden is een goede aansluiting van het onderwijs op de eisen van de beroepspraktijk nodig. Ook een goede aansluiting van opleidingen onderling is een voorwaarde. In deze programmalijn werken we aan afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs en aansluiting tussen het vmbo, mbo en hbo, aan de toekomstbestendigheid van onderwijsinhoud en de voorbereiding op een levenlang leren. Deze activiteiten en meer worden uitgevoerd onder het Zorg- en welzijnspact Flevoland.

De zorg verandert
Zorg moet steeds vaker dichtbij de cliënt worden geleverd. Daarvoor zijn medewerkers nodig met andere competenties en vaardigheden, maar ook de flexibiliteit om mee te ontwikkelen met de veranderingen. Dit vraagt om aanpassing van de huidige inhoud van opleidingen waar dat mogelijk is en bijscholing van zittende medewerkers. Ook medewerkers die momenteel niet vanzelfsprekend een plek in zorg en welzijn hebben, moeten de nodige aandacht krijgen.  

Samen opleiden voor nu en later
Zorgaanbieders hebben de behoefte om invloed uit te oefenen op de manier waarop toekomstige zorgprofessionals worden opgeleid. Het onderwijs wil leerlingen/studenten zo opleiden dat zij voldoen aan de behoefte van hun toekomstige werkgevers. Om de huidige en toekomstige professionals toekomstgericht te kunnen opleiden en blijven scholen, is optimale samenwerking nodig tussen werkgevers in zorg en welzijn en het onderwijs.  

Samenwerking met beroepsonderwijs
De programmalijn Kwalificeren voor zorg en welzijn richt zich op de instroom en het behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijnsprofessionals voor de regio. In de regio zijn al nieuwe initiatieven ontstaan om de aansluiting onderwijs en praktijk op kwalitatief en kwantitatief niveau te verbeteren. Zowelwerk ondersteunt waar nodig deze initiatieven en zet waar mogelijk nieuwe ontwikkelingen in gang. Met haar inzet sluit Zowelwerk altijd aan bij de wensen en behoeften van haar leden en het veld.  

Speerpunten programmalijn Kwalificeren voor Zorg en Welzijn

  • Scherp stellen van de vraag van werkgevers 
  • Versterken van de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs  
  • Bijdragen aan de verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op landelijk niveau  

Activiteiten in de programmalijn

De volgende activiteiten vallen binnen deze programmalijn:

Contact

Heeft u vragen, of zoekt u meer informatie over deze programmalijn? Neem dan contact op met Mildred Antonius via m.antonius@zowelwerk.nl of 0320-244 259.