Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 09-07-2018Naar overzicht

Vergewissen, de VOG en het melden van ernstig disfunctioneren: hoe zit het ook alweer?09 jul 2018

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bestaat inmiddels alweer ruim twee jaar. Toch blijft het soms onduidelijk wat van een werkgever in de zorg vanuit deze wet verlangd wordt. In dit artikel gaat Roelien Klaver van Hanze advocaat in op de vergewisplicht, de verklaring omtrent gedrag (VOG) en de meldplicht bij ernstig disfunctioneren.

Vergewisplicht: is mijn werknemer ‘goed’ genoeg?
Dit is misschien wel de belangrijkste verplichting die voortvloeit uit de Wkkgz. Zorgaanbieder moeten zich ‘vergewissen’ of een nieuwe werknemer wel geschikt is om goede zorg te verlenen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe werknemers maar ook voor bijvoorbeeld ingehuurde zzp-ers. Deze vergewisplicht geldt alleen voor personen die als zorgverlener persoonlijk en beroepsmatige zorg verlenen. Dit betekent dus dat de vergewisplicht niet geldt voor mantelzorgers of vrijwilligers. Maar ook niet voor bijvoorbeeld de salarisadministrateur omdat deze geen zorg verleent. Wél geldt de verplichting voor uitzendkrachten. Maar ook voor studenten/stagiaires, tenzij zij niet betaald worden als medewerker.

Wat moet ik doen om mij te ‘vergewissen’?
Er zijn verschillende manieren om aan de vergewisplicht te voldoen, bijvoorbeeld:

Helaas geeft de Inspectie geen concreet antwoord op de vraag wát je allemaal moet doen. De Inspectie laat weten dat dit de afweging van de werkgever is. Mijn advies is om drie bronnen te gebruiken. Het raadplegen van het BIG register, gebruik te maken van referenties en een VOG te vragen.

Ben ik verplicht om een VOG op te vragen?
Voor een aantal zorginstellingen geldt de verplichting om bij nieuwe medewerkers een VOG op te vragen. Deze verplichting geldt voor zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en voor zorgaanbieders die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg leveren met nachtverblijf.

Let op: deze VOG moet er op de eerste werkdag zijn en mag op dat moment niet ouder zijn dan drie maanden. Je ziet vaak dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt als niet binnen een bepaalde periode na start van de werkzaamheden de VOG wordt afgegeven (de ontbindende voorwaarde). Dit is dus onvoldoende. Het is beter te werken met een zogenoemde opschortende voorwaarde.

En wat moet ik dan doen als mijn werknemer ‘over de schreef gaat’?
Een werknemer die ernstig tekortschiet in het functioneren én waar de werkgever afscheid van wil nemen moet worden gemeld bij de Inspectie. De Inspectie laat weten dat in ieder geval een melding moet worden gedaan als:

  • werkgever van mening is dat de veiligheid van de cliënten in gevaar is;
  • er aanwijzingen zijn dat de zorgverlener mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd; of als
  • werkgever denkt dat lichamelijke of psychische ziekte of verslaving een rol speelt.

In geval van twijfel adviseert de Inspectie om het toch te melden. De melding moet binnen drie werkdagen nadat aan de werknemer is meegedeeld dat de werkgever tot een beëindiging wil komen of nadat de zorgverlener zelf ontslag heeft genomen.

Wat gaat de Inspectie dan doen?
De Inspectie kan besluiten om onderzoek te doen. Dit onderzoek is gericht op het voorkomen van een dergelijke situatie in de toekomst. Indien de Inspectie van oordeel is dat de werknemer een ernstig gevaar vormt voor de zorg dan neemt de Inspectie deze persoon op in haar register, gedurende een termijn van maximaal vijf jaar.

Extra oppassen bij vaststellingsovereenkomsten
De meldingsplicht geldt ook bij vaststellingsovereenkomsten. In mijn artikel van 29 maart 2017 schreef ik al dat het belangrijk is in die situaties kritisch te zijn over de tekst van de vaststellingsovereenkomst. Het is bijvoorbeeld niet gewenst om op te nemen dat de werknemer een positief getuigschrift ontvangt, of dat de werkgever zich niet negatief over deze werknemer uitlaat.

Vragen?
Dit artikel is geschreven door Roelien Klaver van Hanze advocaat. Zij is voor vragen over de Wkkgz bereikbaar via 085 27 33 586 of info@hanzeadvocaat.nl