Geplaatst op: 03-05-2018Naar overzicht

Update RAAT: BBL-carrousel en vlogcampagne03 mei 2018

Om de tekorten in de zorg aan te pakken zijn vanuit het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) een zestal actielijnen uitgezet:

 1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit (actielijn 1)
 2. Positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren (actielijn 2)
 3. Verhogen van het opleidingsrendement (actielijn 3)
 4. Vergroten van opleidingsmogelijkheden (actielijn 4)
 5. Bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat (actielijn 5)
 6. Regeldruk inkoop gemeenten verminderen (actielijn 6)

De acties binnen de actielijnen worden gebundeld en samenwerking wordt gestimuleerd om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Zo ook in Flevoland.

BBL-carrousel MZ -VIG
In het kader van actielijn 1 ‘Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit’ heeft een werkgroep de mogelijkheid verkent om een BBL-carrousel op te zetten in de regio.  Een BBL-traject gericht op instroom en vervullen van openstaande vacatures, maar ook het ‘passend maken’ van zittend personeel. De werkgroep bestaat momenteel uit alle ROC’s en onder andere Icare, Zorggroep Almere, Woonzorg Flevoland, Roebiazorg, Coloriet en Philadelphia.

Vastgesteld is dat de prioriteit ligt bij het scholen van MZ’ers tot VIG’ers en geïnteresseerden met een zorgachtergrond tot VIG’er of verpleegkundige van minimaal niveau 3. De duur van een scholingstraject is minimaal 52 weken. Deelnemers aan een traject zijn zittend personeel en diplomanten van ROC’s van minimaal niveau 3, Verzorgenden.

De werkgroep is op zoek naar meerdere organisaties die willen aanhaken bij de BBL-carrousel. Doel is een klas van minimaal 16 tot 18 personen vol te krijgen. Organisaties die interesse hebben kunnen contact opnemen met Annick van der Hoeven (06-40333477) of Mildred Antonius (06-40690220) of mailen naar info@zowelwerk.nl.

Verkenning samenwerking met UWV en gemeenten
Zowelwerk heeft ook overleg geïnitieerd tussen een aantal werkgevers in de zorg en welzijn en de Flevolandse gemeenten en UWV. De partijen hebben in kaart gebracht op welke onderwerpen er samengewerkt kan worden om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen.

De werkgroepen ‘Rondetafelgesprek UWV, gemeenten en Werkgevers’ en ‘Verkenning BBL Carrousel’ hebben al een aantal stappen gezet. Er is een projectvoorstel opgesteld dat zich richt op instroom vanuit de bestanden met werkzoekenden van UWV en gemeenten in de regio Flevoland met onder andere de volgende doeleinden:

 • een BBL traject starten naar minimaal niveau 3 waarvan de eerste 6 maanden met behoud van uitkering (doelgroep: mensen met opleiding Helpende (niveau 2), Kinderopvang niveau 3 en 4, mensen in het bezit van diploma’s oude stijl bijv. SPW en kraamverzorgenden en instroom op minimaal niveau 3 uit andere branches, zij-instroom)
 • Duur opleidingstraject: minimaal 2 jaar, maximaal 2,5/3 jaar.
 • Werkgevers, onderwijs, UWV en gemeenten bepalen de startkwalificaties voor instroom in het traject om kwaliteit te kunnen bewaken.
 • Er wordt gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waar de eerste kennismaking en voorselectie plaatsvindt.
 • De gemeenten zijn bereid begeleiding van de deelnemers op zich te nemen door een vast aanspreekpunt te bieden.

Als vervolg op deze bijeenkomst worden good practices uit het land van soortgelijke initiatieven geraadpleegd. Het onderwijs gaat met elkaar om tafel over de mogelijkheden van kosten en aanbod. En worden de vragen en behoeften van alle partijen scherper gemaakt.

Wilt uw organisatie ook aanhaken bij dit traject? Neem dan contact op met Annick van der Hoeven via 06 -  40 33 34 77 of Mildred Antonius 06 – 40 69 02 20. Of via info@zowelwerk.nl.

Vlogcampagne voor het verbeteren van imago zorg en welzijn
In het kader van RAAT-actielijn 2 ‘Positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren’ hebben de deelnemende partijen de ambitie om het imago van de sector zorg en welzijn gezamenlijk aan te pakken. Er is gekozen voor een vlogcampagne om met name jongeren enthousiast te maken voor werken en leren in zorg en welzijn. De campagne wordt in samenwerking met collega-organisatie Utrechtzorg ontwikkeld.

De campagne is gericht op het imago van de sector als geheel en staat dus open voor alle branches in zorg én welzijn. De werkgroep komt 15 mei van 13 tot 15 uur weer bijeen. Wilt u ook aansluiten? Neem dan contact op met Annick van der Hoeven (a.vanderhoeven@zowelwerk.nl) of Karlijn de Vries (k.devries@zowelwerk.nl).

Directeurenoverleg 24 mei
Op donderdag 24 mei 2018 staat het Directeurenoverleg van Zowelwerk in het teken van RAAT. Tijdens deze bijeenkomst verzorgt Prismant een presentatie over hun model om de regionale zorgvraag en de (toekomstige) personeelsbehoefte inzichtelijk te maken. Aansluitend is er een dialooogtafel met programmamanager en beleidsmedewerker Arbeidsmarkt van het ministerie van VWS. Leden van Zowelwerk zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst.