Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 30-06-2020Naar overzicht

RAAT Flevoland: veranderde opdracht commissie Werken in de Zorg30 jun 2020

In 2021 loopt het RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) programma af. De Commissie Werken in de Zorg heeft als taak de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten te monitoren en te stimuleren. Voor komend najaar stonden opnieuw gesprekken ingepland met deze commissie. Echter hebben de veranderde omstandigheden door de coronacrisis ook daar verandering in gebracht: de commissie zal dit najaar geen advies uitbrengen per regio. Ook de koppeling met de SectorplanPlus subsidie wordt losgelaten.

Doorontwikkeling RAAT in Flevoland

Eind 2019 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van RAAT Flevoland. De betrokken bestuurders hadden voor ogen om de investeringen in onderlinge samenwerking gericht op het terugdringen van arbeidsmarkttekorten en sectorontwikkeling een stap verder te brengen in concrete acties en deze te verbinden aan reguliere inzet en activiteiten. Deze wens heeft Zowelwerk-CMO Flevoland in ieder geval gebruikt als input voor de doorontwikkeling van de arbeidsmarktorganisatie. De corona uitbraak heeft net als bij andere organisaties invloed gehad op de werkzaamheden de afgelopen periode.

Bestuurlijk overleg RAAT

Op 27 augustus vindt een digitaal RAAT-overleg voor bestuurders plaats. Daarin gaan we met elkaar in gesprek om de balans op te maken na de heftige periode die achter ons ligt en te kijken naar de periode die nog komt. De bestuurders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Themagesprekken

De commissie Werken in de Zorg gaat dit najaar geen gesprekken voeren over de voortgang van RAAT in de regio’s. Het blijft echter van belang dat de commissie met partijen in de regio’s in gesprek gaat, vanuit een veranderde invalshoek: leren, ophalen van de lessons learned en helpen die verder te brengen. De commissie zal rapporteren over verworvenheden en VWS en de regio’s in algemene zin adviseren over verdere stappen.

De doelstelling van het actieprogramma Werken in de Zorg is onverminderd actueel en belangrijk:
Nu en in de toekomst goede zorg en welzijn kunnen blijven bieden. Hiervoor is het essentieel dat we voldoende medewerkers hebben, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen. Onze ambitie is daarom een tekort van nul of daar dichtbij.