Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 27-09-2018Naar overzicht

Projectgroepen RAAT voortvarend aan de slag 27 sep 2018

Op donderdag 20 september hebben de projectgroepen RAAT Flevoland de volgende stap gezet op weg naar een regio zonder tekorten in zorg en welzijn. Na een gezamenlijke aftrap gingen de groepen per actielijn uiteen en is voortvarend gewerkt aan een focus en concrete acties.

Actielijn 1: Meer kiezen voor de zorg
Deze actielijn wordt vanuit Zowelwerk gecoördineerd door Annick van der Hoeven. Margret Huisman, manager HR van het Flevoziekenhuis, meldde zich afgelopen juli tijdens de Stuurgroepbijeenkomst direct als ambassadeur voor deze actielijn. Op 20 september heeft de projectgroep ‘Meer kiezen voor de zorg’ de volgende focus bepaald:

Het werken in de zorg in Flevoland aantrekkelijker, laagdrempeliger en bereikbaar maken: zowel intern als extern, voor een bredere groep medewerkers uit andere branches/(overschot)sectoren: administratie, defensie, bouw, uitkeringsgerechtigden, statushouders, ex-mantelzorgers en vrijwilligers, hair en beauty-care en ‘verlaters’ (en andere regio’s).

Daarvoor zijn de volgende acties afgesproken:

  • De bredere groep medewerkers in beeld krijgen. Onder andere zicht krijgen op wat er al gebeurt in Flevoland, potentiële groepen, hun wensen en behoeften, mogelijkheden voor opleiden/doorstroom, redenen van uitstroom uit de sector.
  • Inzicht creëren in hoe we de sector zorg en welzijn bij deze doelgroepen (opnieuw) aantrekkelijk kunnen maken. Zoals door een beter imago en bekendheid van de sector/beroepen buiten en binnen de regio. En inzicht krijgen in wat er al loopt op het gebied van imagoverbetering in Flevoland.
  • Do’s en don’ts van zij-instroomtrajecten inventariseren en delen. Leren van elkaar door bij bestaande of startende zijinstroomtrajecten successen en leerpunten te delen.

De projectgroep Meer kiezen voor de zorg bestaat uit: Woonzorg Flevoland, Zorggroep O&NL, Philadelphia, UWV, Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere, Oranjeborg, Allerzorg, Medrie, Pi Groep, Intermetzo/Pluryn en ROC Friese Poort.

Meer informatie of aansluiten bij de projectgroep voor Actielijn 1: Meer kiezen voor de zorg? Neem dan contact op met Annick van der Hoeven: a.vanderhoeven@zowelwerk.nl of via 06 - 403 334 77.

Actielijn 2: Beter leren in de zorg
Voor actielijn 2 hebben maar liefst twee ambassadeurs gemeld: Miluska Broekhuis (directeur Landstede MBO) en Ben Vermeer (directeur MBO College Lelystad). De projectgroep heeft zich gebogen over de focus en concretisering van de geformuleerde doelstelling(en) van deze actielijn. De focus voor deze actielijn wordt het creëren van stageplaatsen voor iedereen die dat nodig heeft door een betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld. Dat leidt tot de volgende concrete doelstelling:

Mbo, hbo en werkveld krijgen het aan de basis met elkaar op orde zodat (jonge) mensen stage kunnen lopen en werken in de zorg in Flevoland aantrekkelijker wordt.

Concrete acties die daaruit voortvloeien:

  • Inzicht krijgen in de huidige tekorten, de beschikbaarheid, maar ook de huidige en toekomstige vraag naar stageplekken.
  • Daarnaast moet bepaald worden hoe de kwaliteit van de stages gezamenlijk te verbeteren en hoe samen opleidingen en stages kunnen worden ontwikkeld.
  • Er is zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek nodig om ervoor te kunnen zorgen dat er genoeg stageplekken zijn in de regio.

Twee werkgroepen gaan zich buigen over het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek waarmee de benodigde informatie moet worden opgehaald. Zij formuleren de uitvraag en bepalen hoe en door wie die wordt uitgevoerd.

De werkgroep Kwantitatieve uitvraag wordt bemenst door Icare, Windesheim Flevoland, Talma Urk, ROC Flevoland. De werkgroep Kwalitatieve uitvraag wordt gevormd door Zorggroep Oude en Nieuwe Land, ROC Friese Poort, Windesheim Flevoland, Icare en ROC Flevoland. De werkgroepen komen zo snel mogelijk bij elkaar om de uitvraag te formuleren. In december wordt het resultaat van hun acties teruggekoppeld aan de stuurgroep.

Wilt u meer informatie of aansluiten bij de projectgroep actielijn 2: Beter leren in de zorg? Neem dan contact op met Mildred Antonius: m.antonius@zowelwerk.nl of 06 - 406 902 20.

Actielijn 3: Anders werken in de zorg
Voor de projectgroep van actielijn 3 heeft Jenneke Grendelman van Coloriet zich gemeld als ambassadeur. Mogelijk gaat zij het ambassadeurschap delen met Flevoziekenhuis. De groep heeft op 20 september als focus en concrete doelstelling gesteld:

Maatwerkcontracten realiseren die aansluiten bij de behoefte van (toekomstige) werknemers.

Om dit voor elkaar te krijgen gaat de projectgroep met de volgende concrete acties aan de slag:

  • Per kwartaal twee maatwerkcontracten realiseren tussen verschillende groepen werkzoekenden die door samenwerking van twee organisaties een combi-contract krijgen. Daarvoor is nodig dat minimaal acht – dus vier duo’s – van de deelnemende RAAT-organisaties bereid samen te werken.
  • Er is onderzoek nodig naar de behoefte vanuit potentiële en huidige medewerkers voor wat betreft de gewenste contractomvang en de mogelijkheden die jobcarving kan bieden.

De projectgroep actielijn 3 bestaat momenteel uit Talma Urk, Leger des Heils, Coloriet, Flevoziekenhuis, UWV, Pi-groep, Zorgfix, Zorggroep Almere, ROC Friese Poort. De projectgroep van actielijn 3 heeft ervoor gekozen om ook als werkgroep te fungeren en gezamenlijk op te trekken om de gekozen doelstellingen te bereiken.

Wilt u meer informatie of aansluiten bij de projectgroep actielijn 3: Anders werken in de zorg? Neem dan contact op met Diana Josias, d.josias@zowelwerk.nl of 06 - 404 963 93.